FAQ

WAAROM HEB JE MINIMAAL 20 MENSEN NODIG?

Dit minimum heeft onder andere te maken met het schenkingsrecht, bekijk de vraag: hoe werkt het fiscaal. Ook komt er bij minder dan twintig deelnemers maandelijks te weinig geld binnen om meerdere zieken (tegelijkertijd) een volledige schenking te geven. Deze situatie kan zich hoogstens voordoen bij beginnende groepen, namelijk als de deelnemers nog geen buffer hebben opgebouwd op hun Broodfondsrekening. Ter illustratie: twintig deelnemers, die maandelijkse € 50 op hun rekening zetten, kunnen 1 persoon per maand een bedrag van € 1000 schenken. Het doel is daarom om na de start het aantal deelnemers uit te breiden naar 40 leden.

WAAROM KUNNEN ER MAXIMAAL 50 MENSEN MEEDOEN?

Tot ongeveer 50 mensen is het voor iedereen mogelijk elkaar te kennen en leren kennen. Wordt een groep veel groter dan neemt ook de anonimiteit toe. Het Broodfonds is gebaseerd op onderling vertrouwen, dat niet samen gaat met anonimiteit. Praktische motieven zijn dat het eenvoudig moet zijn om contact te houden en met elkaar te overleggen.

HOE ZEG IK MIJN OUDE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING OP?

Per 1 juli 2011 is er een afspraak tussen verzekeraars gemaakt waarin zij hebben vastgelgd dat bestaande AOV contracten niet meer stilzwijgend mogen worden verlengd.
Het is hiermee mogelijk geworden om een eenjarig contract af te sluiten (of oude contracten die lopen voor meerdere jaren om te zetten naar een eenjarig contract). Een eenjarig contract is direct op te zeggen met een opzegtermijn van maximaal een maand.
Lees alle informatie over het opzeggen van een Arbeidsongeschiktheidsverzekering HIER

 

WAT ZIJN VUISTREGELS BIJ HET STARTEN VAN EEN BROODFONDSGROEP?

Voor een Broodfondsgroep heb je minimaal 20 mensen nodig, die samen willen werken, elkaar financieel ondersteunen in geval van ziekte en elkaar het vertrouwen schenken.

Om te beginnen zijn er twee (of meer) initiatiefnemers nodig die mensen uit hun netwerk benaderen en een paar informatie avonden organiseren. Zij zijn ook het contactpunt voor de BroodfondsMakers. De BroodfondsMakers voorzien de initiatiefnemers onder meer van de juiste informatie en beantwoorden vragen.

Voor een beginnende groep is het belangrijk dat je vertrouwen in elkaar hebt. Kortom, dat je er over nadenkt wie je bij de groep vraagt. Als twee à drie initiatiefnemers vanuit hun netwerk elk 5 mensen vinden, heb je al 15 mensen. Iedereen moet tenminste een aantal personen binnen de groep goed kennen. Vaak zijn er binnen de verschillende netwerken al de nodige lijnen. Creëer tijdens bijeenkomsten ruimte om elkaar verder te leren kennen.

Als je eenmaal voldoende mensen verzameld hebt om een broodfonds te starten, is er een bestuur nodig dat de onderlinge communicatie binnen de groep verzorgd.  Bij hen komen o.a. de aanvragen binnen voor schenkingen bij ziekte.

Een andere voorwaarde is dat het Broodfonds transparant en zo eenvoudig mogelijk moet blijven. Dat wil zeggen, geen uitgebreide regels of, voor iedere uitzonderingsituatie een aparte afspraak. De bestuursleden besluiten over een aanvraag aan de hand van gezamenlijk opgestelde regels binnen de vereniging. Bij twijfel consulteren zij de groep per e-mail.

AAN WIE BETAAL JE €275,- EN €10,- PER MAAND EN WAT GEBEURT HIERMEE?

Iedere Broodfondsgroep heeft een eigen vereniging. De vereniging opent een rekening waarop de contributie (€10,- per persoon per maand) binnenkomt en, de eenmalige kosten van €275,- per deelnemer. De vereniging geeft opdracht aan het administratiekantoor voor het uitvoeren van de financiële administratie en verrichten van de schenkingen aan zieke leden. Voor het opzetten, in werking brengen en begeleiden van de nieuwe groep, geeft de vereniging opdracht aan de BroodfondsMakers. De begeleiding bestaat uit onder meer het geven van informatie, houden van presentaties, verkrijgen van alle nodige feedback, contact met bestuuur, maken van afspraken, opstellen van reglement en contracten, openen van rekeningen, enzovoort.
De € 10,- contributie per persoon per maand wordt gebruikt om: verenigingskosten mee te betalen, de bankkosten van Broodfondsrekeningen en de dagelijkse werkzaamheden van de administrateur.

WAT WORDT VERSTAAN ONDER BUFFER?

De deelnemers storten de maandelijkse bijdrage op een aparte Broodfondsrekening. Het tegoed op deze rekening heeft een maximum per deelnemer om te voorkomen dat er alleen maar geld wordt opgepot. Boven deze buffer hoeft ook geen bijdrage meer betaald te worden zolang er geen zieken zijn. Het maximale saldo op iedere Broodfondsrekening is afhankelijk van de deelnamevariant: bijvoorbeeld

Laag: € 1.620,-
Basis: € 2.430,-
Hoog: € 3.240,-

HOE ZIT HET JURIDISCH IN ELKAAR?

Juridisch gezien wordt een Broodfondsgroep ondergebracht in een informele vereniging (een vereniging zonder door de notaris opgestelde statuten maar wel ingeschreven bij de kamer van koophandel).

Binnen de vereniging leggen de leden (deelnemers) de afspraken van de Broodfondsgroep vast in een lidmaatschapsovereenkomst. Minimaal 1 keer per jaar kom je bij elkaar om te praten over de afspraken en waar verder behoefte aan is. Minimaal drie deelnemers uit de Broodfondsgroep vormen het bestuur van de informele vereniging.

HOE WERKT HET FISCAAL?

Inkomstenbelasting
Schenkingen vallen niet onder het begrip “inkomen” in de wet Inkomstenbelasting. Voor de schenker is de schenking dus niet aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. De ontvangen schenking is hooguit belast met successierechten indien de drempel wordt overschreden (zie hieronder “successierechten”).

Het saldo van je eigen Broodfondsrekening wordt tot het bezit in box 3 (spaargeld) van de Wet Inkomstenbelasting gerekend. Hierover dient dus inkomstenbelasting betaald te worden indien de totale bezittingen bij de belastingplichtige meer bedragen dan EUR 20.785 ,- (situatie in 2011).

Successierechten
De ontvangen schenkingen zijn in principe belast met successierechten: belasting over schenkingen. Er is echter een vrijstelling hierop als het totale geschonken bedrag van één deelnemer aan één zieke deelnemer niet hoger is dan EUR 2.000,- (op jaarbasis). In dat geval hoeft er geen belasting te worden betaald.
Let op: Voor het schenkingsrecht tellen samenwonenden en gehuwden als één. Zij mogen gezamenlijk maximaal € 2.000,- per jaar schenken. Wordt deze grens wel overschreden dan is over het gehele bedrag 30 % schenkingsrecht verschuldigd. Bij het Broodfonds zal zich dit hooguit voordoen indien er een zeer gering aantal deelnemers (minder dan 15) EN veel / langdurige ziektegevallen zijn.

IS EEN DIVERSE SAMENSTELLING PER GROEP (LEEFTIJD, BEROEP, ETC) BELANGRIJK?

Diverse samenstelling heeft in het algemeen de voorkeur. Wanneer een groep is opgebouwd uit meer dan 50% bestaande uit 55+ of mensen met een risicovol beroep, heeft dat niet de voorkeur. Toch is het wel degelijk mogelijk om vanuit een bepaalde beroepsgroep een Broodfondsgroep op te zetten. Ook wanneer het om een risicovol beroep (timmerlieden, beveiliging) gaat. Men kan in dat geval onderling aanvullende afspraken maken. Bijvoorbeeld t.a.v. het naleven van bepaalde veiligheidscodes of het volgen van relevante cursussen om ongevallen en letsel te verkleinen of voorkomen.

De kleine schaal maakt het mogelijk om in te spelen op de door de ondernemers reëel geachte risico’s.

IS ER EEN INTAKE, ZO JA WAAR BESTAAT DEZE UIT?

Ja, er is een intake. Van de groep van 20 (of meer) mensen die heeft besloten een Broodfondsgroep te starten, vult iedereen een inschrijfformulier in. Zo ook nieuwe deelnemers die later aansluiten. Op basis van het formulier wordt gekeken of je aan de voorwaarden voldoet.

IS DE MAANDELIJKSE BIJDRAGE OP JE BROODFONDSREKENING EEN BEDRIJFSUITGAVE?

Het geld dat je maandelijks op je Broodfondsrekening zet, € 45,-, € 67,50 of € 90,- , blijft je eigen geld en telt mee voor je eigen vermogen in box 3 (hoe werkt het fiscaal). Het is onderdeel van het privé vermogen.

HOEVEEL BROODFONDSEN BESTAAN ER?

Op dit moment zijn er 27 Broodfondsgroepen. De eerste groep is gestart binnen vereniging Solidair in 2006. Vanaf begin 2010 zijn de vof BroodfondsMakers gestart met de voorbereidingen voor begeleiding van nieuwe groepen. In maart 2011 zijn de BroodfondsMakers officieel, en met de nodige publiciteit, van start gegaan.

Sinds juli 2011 zijn Broodfondsgroep Tollentijn en Wikistad begonnen. Begin 2012 zijn de groepen Casino, Rhoeas en Betuwe erbij gekomen. Daarna volgde in het voorjaar de groepen Broodgenoten en het Filmbroodfonds. Medio 2012 zijn gestart: Soepfonds, Eerste Rotterdamsche, Wageningen, Nood & Brood, Zangzaad, CFA en Stoet.

Kijk voor een actueel overzicht van alle bestaande broodfondsen op de kaart rechts op de site. In oranje de groepen die zijn opgericht in het groen de groepen die in oprichting zijn. Onder de agenda zie je waar er binnenkort bijeenkomsten zijn van groepen in oprichting. Op dit moment zijn er meer dan vijftien groepen een broodfonds aan het starten.

WAT GEBEURT ER ALS ER INEENS MEER DAN 5 MENSEN TEGELIJKERTIJD ZIEK WORDEN?

Berekeningen en praktijkervaring tonen dat de kans klein is dat op een groep van 20 a 40 mensen meer dan 5 mensen tegelijkertijd langdurig ziek zijn. Als er onverhoopt toch voor langere tijd veel mensen ziek zijn kan het gebeuren dat de buffers (het geld dat je maandelijks opbouwt op je rekening) niet toereikend zijn om het volledige bedrag te schenken. De kans dat dit gebeurt is heel klein. In zo’n uitzonderingsituatie krijg je dan niet het beoogde bedrag maar een iets lager bedrag geschonken bij ziekte. Bij een gemiddeld verloop groeit de buffer al binnen een jaar naar een aanzienlijk niveau.

WAT ALS IEMAND DOET ALSOF HIJ ZIEK IS EN ONTERECHT BEROEP DOET OP HET BROODFONDS?

Als iemand het Broodfonds misbruikt, kan je als Broodfondsgroep het lidmaatschap van deze persoon opzeggen en het geld terugvorderen of verrekenen met zijn/haar opgebouwde buffer. Voor alle leden wordt duidelijk wie misbruik heeft gemaakt van hun vertrouwen.

HOE LANG KUN JE EEN SCHENKING KRIJGEN UIT HET BROODFONDS?

Er is voor gekozen om de Broodfonds schenking voor maximaal 2 jaar aaneensluitend uit te keren aan een zieke. Na deze periode (bij voorkeur eerder) zal je moeten overwegen of voortzetting van het bedrijf onder dergelijke omstandigheden nog mogelijk is. Onderzoek toont aan dat de meeste ondernemers (93%) binnen twee jaar weer aan het werk gaan.

Na 2 jaar kun je een beroep doen op de bijstand. Voor mensen die weliswaar ook na twee jaar iets willen regelen is het mogelijk om een Arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten die pas ingaat vanaf 2 jaar. In dat geval is er voor de eerste twee jaar het Broodfonds en daarna een AOV die na twee jaar ingaat. Deze AOV’s zijn doorgaans lager in de kosten dan AOV’s die direct of na een maand uitbetalen bij ziekte.

GEBRUIK VAN NAAM EN LOGO BROODFONDS

De naam Broodfonds en het logo van het Broodfonds mogen alleen gebruikt worden door groepen die bij de oprichting zijn begeleid door de BroodfondsMakers

Scroll naar boven